Притежава ли Вашата фирма някоя от следните характеристики?
 • Проектите закъсняват, надхвърлят предвидения бюджет, или не успяват да постигнат изискваната функционалност.
 • Незадоволителни стандартни процеси и техники, както и липса на уеднаквеност в прилагането им.
 • Управлението на проекта се осъществява по реактивен начин и не носи особена полза за проекта.
 • Времето, необходимо за постигане на активно управление на проектите, не се предвижда в работния план, тъй като се счита за “излишно”.
 • Проектите са “успешни” въпреки липсата на планиране и управление, но това се постига с цената на силен стрес и извънреден труд през целия жизнен цикъл на проекта.
Можем да решим тези казуси

Проактивното управление на проекти изисква време и усилия. 

Ние разполагаме както с ресурса, така и с уменията да спомогнем за дейността на Вашата компания.

Ползите за Вас: 

 • По-бързо и по-евтино изпълнение на проектите.
 • Спестяване на усилия и разходи чрез активно управление на обхвата.
 • Постигане на по-висока степен на съответствие между очакваните и реализираните резултати посредством по-добро планиране.
 • По-бързо разрешаване на проблемите.
 • Предотвратяване на евентуални бъдещи рискове преди възникването на самите проблеми.
 • По-ефективно изразяване и управление на очакванията заедно с клиенти, членове на екипа и заинтересовани лица.
 • Създаване на продукт с високо качество от първия път.
 • По-добро финансово управление.
 • Навременно прекратяване на “лоши” проекти.
 • По-голямо ударение върху измерителите и вземането на решения въз основа на факти.
 • По-добра работна среда.

Професионално стартиране на проекта

При започване на проекта разработваме предварително изложение на неговия обхват. Определят се нужните правомощия от страна на изпълнителя и клиента. 

Прави се обща оценка на всички предпоставки и критични фактори за успех на проекта.

Доброто управление на проекти изисква предварително инвестиране на време и усилия

Мнозина считат себе си за “действащ” тип личности. Планирането обикновено не е силната страна на тези хора. Когато възникне проблем, те го обсъждат и веднага пристъпват към разрешаването му.

За да бъде изпълнен един проект бързо и успешно е необходимо да бъде предварително и правилно планиран. А след това е необходима дисциплина, за да бъде управляван ефективно.

Ние имаме всички тези качества!

Процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати

 • Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите
 • Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип
 • Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта
 • Идентифициране на промени и осигуряване на тяхното анализиране и координиране
 • Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата

Контролиране

 • Отчитане на изпълнението – изготвяне и разпространяване на регулярни отчети за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие;
 • Интегриран контрол на промени – координиране на всички необходими промени в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни фактори и условия по време на изпълнение на проекта;
 • Контрол на качеството – проследяване на специфичните за проекта резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти и идентифициране на пътища за елиминиране на причините за незадоволително изпълнение;
 • Контрол на риска – следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявление върху целите на проекта, идентифициране на нови рискове, появяващи се в хода на проекта, осигуряване изпълнението на плана за реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за намаляване и избягване на риска.

Процеси за одобряване и приемане на резултатите от проекта

 • Приключване на проекта – документиране на резултатите в края на всяка фаза и в края на проекта, за да се осигури формално приемане на продукта на проекта от възложителя, а също и за извличане и съхраняване на важната информация от проекта в архив и база знания за бъдещи проекти;
 • Приключване на договори – верифициране на продукта на проекта и уреждане на взаимоотношенията по сключените договори.

Да започнем още днес!

Чрез използването на най-мощните инструменти

error: