Category: Software

BG‑RRP‑3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

М инистерство на иновациите и растежа публикува информация за отворено кандидатстване по  процедура BG‑RRP‑3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.
Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.
Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 30 600 000 лв. от Европейския съюз.
Минималният размер на безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 3 000 лв., а максималният – 20 000 лв.
Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis).
Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата за всички категории предприятия е 100%

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 19.12.2022 г.

logo-bg.png

Допустими са кандидати, които отговарят на следните критерии:

 1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 3. Да са микро, малки и средни предприятия;
 4. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година за: Микро предприятие ≥ 41 000 лв.; Малки предприятия ≥ 82 000 лв.; Средни предприятия ≥ 123 000 лв.
 5. Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е  1 заето лице.
 6. Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.
 7. Всички кодове на дейност са допустими с изключение на следните сектори и раздели съгласно КИД-2008: сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“; сектор В „Добивна промишленост“; сектор F „Строителство“; сектор Р „Образование“; сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

Допустими дейности за финансиране:
Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения

 • Създаване на онлайн магазин;
 • Създаване на корпоративен уебсайт;
 • Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay per-click) реклама.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/ компоненти/продукти за производствения процес;
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
 • Въвеждане на Модул за управление на производството;
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
 • Изграждане на система за архивиране на информация;
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Пълен списък на допустимите услуги и решения в областта на информационните и комуникационни технологии по процедурата.

LEAD VISION предлага следните услуги за кандидатите за финансиране по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

1. Създаване на корпоративен уебсайт

Минимален обхват/функционалности:
• Администраторски панел за управление на съдържанието;
• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);
• SSL сертификат за сигурност;
• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
• Aдаптивен (responsive) дизайн за мобилни телефони;
• Регистриран собствен домейн;
• Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз;• Имплементирани инструменти за маркетинг и анализ;
• Изработени минимум следните вътрешни страници – oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио; контакти;• Интегрирани базови възможности за SEO (Search Engine Optimization) – минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

2. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти

Минимален обхват/функционалности:
• Управление на базата данни за клиенти, партньори и доставчици;
• Управление на каналите за взаимодействие с клиенти, партньори и доставчици;
• Управление на маркетинговите дейности на предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители);
• Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на рекламациите);
• Аналитичен модул – анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес резултатите;
• Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово– счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

3. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

Минимален обхват/функционалности:
• Сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието от разстояние в електронна среда;
• Възможност за интеграция на образователни ресурси за целите на провеждането на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието;
• Възможност за управление и проследяване на процеса на обучение;
• Функционалност за проследяване на компетенциите на служителите, анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешнофирмени обучения на служителите на предприятието.

4. Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001

Минимален обхват/функционалности:

• Извършване на първоначален одит на наличните системи/процедури и практики за управление на сигурността на информацията;

• Разработване на политики, процедури, регистри и документи в съответствие с изискванията на стандарта;

• Преглед от ръководството;
• Провеждане на вътрешен одит;

• Сертифициране на въведената система за управление на сигурността на информацията от независим акредитиран орган по сертификация.

  Read More
  digitaleditor October 20, 2022 0 Comments

  LEAD VISION is establishing a Digital Hub in Vratsa city

  На 04.10.2019г. в град Враца беше проведен форум, посветен на Деня на информационните технологии.

  На форума стана ясно, че към момента на територията на областта има функциониращи над 50 паралелки, в които 1143 ученици изучават информационните технологии и програмирането.

  “Съвсем скоро във Враца ще бъде създаден първият дигитален хъб в региона. Технологичният център ще предоставя безплатно голям обем от услуги в сферата на информационните технологии, сред които – обучения, сертифициране, развитие на софтуер, работа със софтуерни платформи и управление на дигитални проекти”. Това заяви изпълнителният директор на компания “Лийд Вижън” – Мирослав Петров по време на събитието.

  “Враца е първият град в страната, където бе внедрена модерната система за наблюдение и контрол. През последните няколко години, Общината инвестира средства и разработва много проекти, чиято основна цел създаването на така наречения “Smart City”. Това е и причината, поради която с моя екип решихме да създадем дигитален хъб, който да е в помощ както на учениците и местната администрация, така и на бизнеса. Изготвени са приоритети в сферата на мобилността, сигурността, енергията и дигиталното образование, които активно да бъдат включени в информационните технологии. Вярвам, че с общи усилия, съвсем скоро Враца ще бъде пример за зелен и дигитален град” – каза още Мирослав Петров.

  Християн Гешков- управител на два от най-големите телекомуникационни офиси в града, изрази своята увереност, че Враца има потенциал да бъде иновативен и умен град. В тази връзка той посочи, че от откриването на кол- центровете до момента, са обслужени над 750 000 клиента.

  Дигиталният хъб ще бъде изграден в непосредствена близост до площад “Руски”, в сградата на бившия гарнизонен стол.

  Read More
  digitaleditor November 16, 2018 0 Comments
  error: